big house icon

ШТА ЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ?

Енергетски пасош је сертификат о енергетским својствима зграде. Енергетски пасош се израђује на основу енергетског прегледа и израчунатих енергетских потреба.

Сазнајте више
big scale icon

ШТА ЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗРЕД ОБЈЕКТА?

Енергетски разред објекта одређује се на основу податка о потрошњи енергије за грејање на годишњем нивоу, прорачунатих у складу са прописом којим се уређују енергетска својства објеката.

Сазнајте више
big documentation icon

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Енергетски преглед обухвата анализу архитектонско-грађевинских карактеристика објекта и анализу топлотних карактеристика термичког омотача објекта. У ту сврху пожељно је доставити што комплетнију техничку документацију.

Сазнајте више

Шта је енергетски пасош?

Енергетски пасош је сертификат о енергетским својствима зграде. Енергетски пасош се израђује на основу енергетског прегледа и израчунатих енергетских потреба објекта. Енергетски пасош је део обавезне пројектне документације за све новоизграђене објекте, објекте на којима се врши реновирање и санација, као и за објекте који су у промету некретнина

Енергетски пасоши се могу издавати за цео објекат или за део објекта. Енергетски пасош се издаје за део објекта када се ради о објекту која који је према овом правилнику Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. глaсник РС", бр. 61/2011) дефинисан као објекат са више енергетских зона.Објекат или његова самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

house hands scale

energy certificate

Шта је енергетски разред објекта?

Енергетски пасош објекта садржи податке о енергетском разреду објекта према његовим енергетским својствима одређеним на основу израчунате годишње потребне финалне енергије за грејање, за референтне климатске податке и омогућава поређење објекта с обзиром на њихова енергетска својстава.

Објекти се сврставају у осам енергетских разреда према енергетској скали од "А+" до "G". "А+" означава енергетски најповољнији, а "G" енергетски најнеповољнији разред. Енергетски разред објекта одређује се на основу податка о потрошњи енергије за грејање на годишњем нивоу, прорачунатих у складу са прописом којим се уређују енергетска својства објеката. Енергетски разред новог објекта мора бити најмање "C" или виши. Енергетски разред за постојеће објекте, након извођења радова на реконструкцији, доградњи, обнови, адаптацији, санацији и енергетској санацији, мора бити побољшан најмање за један разред.


Потребна документација за израду енергетских сертификата?

Приликом израде енергетског сертификата зграде пожељно је доставити што комплетнију техничку документацију. Под тим се подразумева постојећа пројектна документација објекта:

 • Основе
 • Пресеци
 • Изгледи фасада
 • Техничка документација зграде

Уколико не поседујете техничку документацију, изласком на терен и прегледом вашег објекта наш тим може прикупити све неопходне податке за израду енергетског сертификата.

wall isolation fasade

thermovision camera

Шта подразумева енергетски преглед објекта?

Енергетски преглед објекта јесте поступак који се спроводи ради утврђивања енергетских својстава објекта. Енергетски преглед објекта обухвата: анализу архитектонско-грађевинских карактеристика објекта, односно анализу топлотних карактеристика термичког омотача објекта; анализу енергетских својстава система грејања; анализу система аутоматске регулације система грејања у објекту; мерења за утврђивање енергетског стања и/или својстава, када се до података не може доћи на други начин.

Шта се подразумева под енергетским својствима објекта?

Енергетска својства објекта је стварно потрошена или оцењена количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта (што укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење).

Бесплатна понуда

Упит за бесплатну понуду израде енергетског сертификата зграде

Објекат*

Врста објекта*

Поседовање техничке документације*

О нама

Као научно-истаживачка група лиценцираних инжењера, дуги низ година бавимо се комплексном проблематиком физичких и термичких карактеристика зграда и појава преноса топлоте. Лиценцирани за обављање послова енергетског прегледа и израде енергетског сертификата (пасоша) за зграде, на захтев клијента пружамо следеће услуге:

 • Израђујемо елаборате о енергетској ефикасности зграда и енергетске пасоше за зграде
 • Вршимо енергетски преглед зграда, који може обухватати и мерења термичких карактеристика омотача зграде
 • Обављамо детаљну анализу сценарија уштеде енергије и дајемо предлоге ефикасног смањења енергетске потрошње ваше зграде
about team engineers for energy certificate

Референце

У претходном периоду извршили смо енергетске прегледе и сертификацију великог броја објеката међу којима су:

 • резиденцијални објекти, објекти јавне намене (судови),
 • здравствене установе (здравствени центри)
 • објекте намењене образовању (школе, вртићи),
 • угоститељски објекати (хотели) итд.

Nа више десетина хиљада квадратних метара корисне површине. Стручност наших инжењера гарантује квалитет и брзину израде енергетских прегледа, израде елабората о енергетској ефикасности и енергетског пасоша.

reference-bussines cards energetski sertifikat.rs